Saturday, March 16

Style Studio
يك ويرايشگر CSS پر از امكانات . رابط كاربرى ساده و تعداد زيادى از امكانات قوى مثل Smart Linker كه مى تواند يك مرتبه چند �ايل وب را به چند �ايل CSS متصل كند . style Watch براىhelp سريع روى هر كدام از propertyهاى Css و broweser filter براىاست�اده خودكار از �ايلهاى css صحيح در هر مرورگر .
اين برنامه حدود 2.17 MB است

Friday, March 15

اين سايت به شما نحوه جلوگيرى از ورود مزاحمان خانگى اينترنتى را به شما بازگو مى كند
اين سايت مركز شكايات و كلاهبرداريهاى اينترنتى با به روز ترين اطلاعات مى باشد

اين سايت منابعي را به شما معر�ى مى كند كه مى توانيد، بخواهيد Email هاى مشكوك شما را مورد بررسى قرار دهد .

Tuesday, March 12

امروز نه سر� كار ر�تم و نه دانشگاه
چقدر اينترنت وصل شدم و ا�اضات كردم.
�كر كنم يه چند روز ننويسم تا جبران شه (; نه غلام ؟!!
WorldLing
اين سايت يك Extension براى IE است كه بلادرنگ هر ص�حه وب را به / از انگليسي ، چين ، �رانسوى ، آلمانى ، ايتاليايى ، ژاپنى ، كره اى ، پرتقالى ، روسى ، و اسپانيايى ترجمه مى كند .
موضوع سايت ، زبان �علي ، زباني كه مرود نظر ماست تا به آن ترجمه شود و همچنين �رمت ترجمه به صورت TXT يا .... را تعيين ميكنيم .و Go
On-Hold Domains
اسامي Domain، دات كام و دات نت به سرعت در حال پر شدن هستند اين سايت به دنبال Domin هاى دسته دوم مى گردد كه دوباره اشغال نشده باشند.
McAfee
McAfee كل محصول امنيت Pc خود را براي پشتيباني از ويندوز Xpبروز رساند.
در حدود صد سال پيش يكى از شاهان ص�وى (پادشاه ايران) ؛ به مسئله اى برخورد ، و آن تقارن روز عاشورا با تحويل سال بود .در آن هنگام به همه دستور داده شد به احترام امام حسين (ع) جشن عيد را يك روز ديرتر بگيرند .و چه جالب به پيشوايان دينى احترام ميگذاردند ....
اما امروز همه ما و كسانيكه خود را شيعه ميدانند حاضر نيستند حتى يك روز و آنهم روز شهادت آن بزرگوار را احترام گذارند!؟اصلا" چه ربطى به شيعه بودن دارد ؟شما و ما هر آيين و مرامى كه داريم ، داشته باشيم.آزادگى و جوانمردى به آيين چه ربط دارد،به راستي مارا چه ميشود ؟
كداميك از ما به ياد ندارد در كودكى در موقع مدرسه منتظر �رارسيدن محرم نبوده باشيم؟
و آنطر� قضيه هم منتظر عيد و سالنو بوديم .آرى همه ما منتظر عيد و عيديها و .... نيز بوديم و هستيم و لحظه شماري براى رسيدن تحويل سال مي كرديم و مى كنيم . چه كسي گ�ته عيد و لحظه تحويل سال و بوى ماهى دودى ، گر�تن عيدى، صله رحم را �راموش كنيم؟
آيا اين كه به عنوان احترام از كسى يا كسانى بخواهند كه دركنار جشنهاى خود مراعات ايام محرم را كنند به اين معنى است كه بهار و سال نو و .. را �راموش كنند؟
همه دم از آزادى مى زنيم اما نميتوانيم بخاطر كسى كه براى جوانمردى وآزادگى براي برپاسازى آزادى و آزادگى جان خود و همراهانش را �دا كرد،و زبانزد عالم( نه �قط مسلمانان) است و احترام قايل شويم.؟
در آنطر� دنيا كسانيكه خيلى از ما ،آنهارا نديده وبعضىازكارهايشان را قبول نداريم ، به احترام امام حسين (ع) برنامه هاى خودشان را عقب تر ميندازند، تا به محرم و آنحضرت اداى احترام كنند زيرا كه �كر مي كنند برنامه هاي آنها با ايام در سنخيت است ، اما ما �قط و �قط بلديم از اين و آن ايراد بگيريم كه چنين است و چنان ....
دوست من ، آيا شنيدن غم و درد و مسائل كربلا براى تو سخت است؟ مسلم است كه سخت است ،بايد هم همينطور باشد. واقعه اي كه 1400 سال قبل ات�اق ا�تاده و هنوز ياد آنرا زنده نگه ميدارندو ياد ان زنده مانده است ، نميتواند به همين سادگى كه بعضى از دوستان به آن نگاه مى كنند باشد. بسيارى از مسائل را نبايد با هم سنجيد و به هم ربط داد به سياست ربط داد و....
و اين كه عزادارى و همدردى يعنى آنكه بازنجيرمحكم به شانه هازدن يا بادست محكم به سينه زدن؟براي تو كه اينگونه �كر ميكنى متاس�م ؟اينها مصداقهاي عزادارى نيست كه تو آنهارا زير سوال بردى؟ مگر براى همدردى با كسى �قط بايد لباس تيره و مشكى پوشيد؟ عجبا حيرانم از اين همه بى توجهى...
دكتر على شريعتى از حسين ، ميگويد :
حسين ، شاهد همه شهيدان ظلم در تاريخ، وارث همه پيشوايان آزادى و برابرى و حق طلبى از آدم تا خودش ، تا هميشه ، رسول شهادت است .... حسين كسى كه به آزادى روح داده است و به بعضى ها "نان ".
ولى ا�سوس كه اينها بجاى آنكه ا�كار حسين را بما بياموزند ، �قط زخمهاى تنش را نشان مى دهند و بزرگترين رنج او را كم آبى معر�ى مى كنند ....

ر�قا بايد يك انديشه نو آ�ريد ، بايد يك نژاد نو ساخت و بايد كوشيد تا يك انسان نو ..، انساني نيمه خاك – نيمه خدا ، "انساني كه هم تجربه رم را آموخته باشد و هم تجربه هند را .انسانى ، �ردش با دو بال ، جمعش با دو بعد "
و در پايان :
حر�هايى هست براي گ�تن ، كه اگر گوشى نبود ،نميگوئيم .
و حر�هايى هست براى نگ�تن ،
حر�هايى كه هرگز سر به "ابتذال � گ�تن " �رود نميآرند
حر�هاي شگ�ت ، زيبا و اهورائى همين هايند ،
و سرمايه ماورائى هر كس به اندازه حر�هايى است كه براى نگ�تن دارد

و اما هرجا در سخن ، حقيقت و درستى با ظرا�ت و زيبايى ، ناسازگار مى ا�تاده اند ،
نخستين را برگزيده ام و دومى را قربانى كرده ام كه " حقيقت از زيبايى، زيباتراست"
و حقيقت آن است كه نجات بخش و يارى گر � ما حسين است حسين .
براى ديدن برخى رنگها و �هميدن برخى حر�ها از نگريستن و انديشيدن كارى ساخته نيست ، بايد از آنجا كه هميشه هستيم ، برخيزيم.

Monday, March 11

Web washer

يك برنامه online كه براى �يلتر كردن تبليغات ،جستجوى پرو�ايلها ، پيچيده كردن وب سايتها طراحى شده است . اين برنامه از سه ماجول است�اده مى كند :
�يلتر كردن محتويات ،ح�اظت از محرمانه ها ، كنترل دسترسيها . براى �يلتر كردن موارد ناخواسته ، ح�اظت از Privacy شما و محدود كردن ، يكى از بهترين برنامه هاست

Sunday, March 10

EMC v5 Free ware
EmC يا Email control يك نرم ا�زار anti-spam خوب است كه همچنين ويروس هاى ناشناخته شده را نيز �يلتر مى كند. Email هاى رسيده در حالى كه هنوز بر روى سرور ISP هستند آزمايش مى شوند بنابراين شما مى توانيد از دريا�ت موارد مشكوك خوددارى كنيد .
قابل توجه وبكاران حر�ه اى
سايتى به نام Design Museum يك نمايشگاه تحت عنوان Web Wizards:designers who define the webبر پا كرده بود.اين عنوان خيلى كلى است و براى اطلاعات بيشتر در مورد كارهايى كه اين سايت براى طراحان وب مى كند ، به آن مراجعه كنيد .
ديكشنري مجازى
يك سايت جديد كه حاوى بانك اطلاعاتى از لغاتى است كه هرگز در ديكشنرى آكس�ورد پيدا نمى كنيد ،بر پا شده است كه آدرس آن اينجا مى باشد