Friday, February 22

ا�غانستان به انقلاب تل�ن های همراه می پيوندد و اين درحالی است که اين کشور ويران شده �اقد شبکه مخابراتی است و حتی تصوری عمومی در باره کامپيوتر يا اينترنت وجود ندارد.
اما هم اکنون کمپانی ارتباطات بی سيم ا�غان کار نصب سيستم تل�ن های همراه در کابل را آغاز کرده است.اين شرکت برای آزمايش اين سيستم و انجام نخستين تماس های تل�نی طی چند ه�ته آينده آماده می شود و تا پايان ماه مارس، تماس های بين المللی را امکان پذير خواهد ساخت."گوين ج�ری" از اين شرکت به بی بی سی گ�ت: "ما از همان اول کار با حذ� مراحل ميانی، سراغ �ن آوری بی سيم ر�تيم. سيستم ما از همان ابتدا مجهز به آخرين دستاوردهای صنعتی خواهد بود."
بهبود زيربناهای ارتباطی در ا�غانستان از جهت کاربردهای عمومی و نيز برای است�اده بازرگانی اهميت دارد.
بزرگترين جمعيت آوارگان و پناهندگان دنيا متعلق به ا�غانستان است و تماس تل�نی با بستگان داخل کشور برای اين پناهندگان اهميت حياتی دارد.آقای ج�ری گ�ت: "از سيستم تل�ن ثابت يا غيرهمراه ا�غانستان چيز زيادی باقی نمانده است، اما ما تجهيزات لازم برای تماس بين المللی با اين خطوط را �راهم خواهيم کرد.""علت اصلی نصب يک سيستم تل�ن همراه، �قدان شبکه خطوط ثابت تل�ن است. شبکه متحرک اکنون به جای شبکه ثابت امکان ارتباطات راه دور را �راهم می کند."
اين شرکت همچنين در نظر دارد با برپا کردن يک شبکه اطلاعاتی، اينترنت را وارد ا�غانستان کند.اين شرکت قصد دارد با به راه انداختن کا�ه های اينترنتی، امکان دسترسی به اينترنت و نيز تماس با پست الکترونيکی را �راهم کند.اما با توجه به اين که از ا�غانستان خرابه ای باقی نمانده است، است�اده �راگير از تکنولژی اينترنت نيازمند زمان است.آقای ج�ری گ�ت: "بديهی است که درباره دسترسی به اينترنت نگرانی های �رهنگی وجود دارد، نه �قط در ا�غانستان بلکه در سراسر جهان."زمانی که طالبان است�اده از اينترنت را ممنوع کرد، آمار موثقی در مورد شمار کاربران اينترنت وجود نداشت.کسانی که به اينترنت دسترسی داشتند، معمولا برای اتصال به آن از خطوطی که پاکستان �راهم می کرد، است�اده می کردند.
ا�غانستان، جا پای کشورهای زيادی می گذارد که �ن آوری تل�ن همراه را در آغوش گر�ته اند.
است�اده از تل�ن همراه در سراسر جهان پديده ای همه گير است. شرکت اريکسون، پيشتاز ساخت تجهيزات تل�ن های دستی، پيش بينی می کند که تا پايان سال تقريبا يک ميليارد ن�ر تل�ن همراه در اختيار خواهند داشت.در حال حاضر چين با 130 ميليون کاربر، دارای بزرگترين بازار تل�ن همراه در جهان است و پس از آن آمريکا با 124 ميليون دوم است.

خوش ب حالشون ، يه آقاي جع�ري هم تو ايران پيدا بشه بابا من مردم اتقدر DC شدم )):
از همه دوستاني كه Email زدند خصوصا" آقاى منتخب وآقاى سالك متشكرم
�را رسيدن عيد سعيد قربان بر همه مسلمانان مبارك باد

Tuesday, February 19

در آخرين رشته از پژوهش ها، محققان دانشگاه ناتينگهام بريتانيا پی برده اند که تششعات "مايکروويو" (امواجی با طول �وق العاده کوتاه) که در تل�ن همراه است�اده می شود، استعداد باروری يک نوع کرم خاکی را تقويت می کند.
البته تاکنون شاهدی که دال بر تاثير اين نوع امواج بر ميزان باروری در انسان باشد، به دست نيامده است.
اما نشريه "نيو ساينتيست" (دانشمند نوين) در گزارشی می نويسد که نتايج اين تحقيق برای اولين بار به روشنی نشان می دهد که امواج تل�ن همراه می تواند حتی بدون گرم کردن با�ت های بدن، تاثيراتی روی �عاليت بيولوژيک سلولها داشته باشند.
نحوه آزمايش
دانشمندان لارو کرم های ريز "نماتود" ( Nematode) را به مدت طولانی در معرض تششعات ضعي� مايکروويو، درست با همان طول موج و �رکانسی که از تل�ن های همراه ساطع می شود، قرار دادند و پی بردند که لاروها سريعتر رشد کرده و راحت تر بارور می شوند.
درصد کرم هايی که در اثر تششعات به دوره بلوغ رسيده و قدرت باروری پيدا کردند، نسبت به کرم های معمولی 28 تا 40 درصد ا�زايش نشان داد.
در مقايسه، رشد کرم هايی که در معرض حرارت ملايم قرار گر�تند، 10 درصد کاهش يا�ت و تقريبا هيچ يک به دوره باروری نرسيدند.
نتايج مهم
"سر ويليام استوارت" رياست گروهی از کارشناسان را به عهده دارد که وظي�ه آن ايجاد هماهنگی در زمينه انجام يک رشته تحقيقاتی 4/7 ميليون پوندی درباره خطرات احتمالی تل�ن های همراه در بريتانيا است.
وی گ�ت: "اين نتايج خيلی مهم و دارای پيامدهای بالقوه گسترده ای هستند."
وی ا�زود: "اطلاعاتی که مستقلا حاصل شده است، جنبه حياتی دارد و بايد به سرعت �راهم شود."
"ديويد دپومرای" که پژوهش های اخير را هدايت کرده است گ�ت که اين يا�ته ها از آن جهت مهم است که حتی حرارت ملايم نيز معمولا کرم های لاروی را در دوره بلوغ، نابارور می کند.
پيامدها
به نظر نمی رسد که اين نتايج به اعلام توصيه های ايمنی تازه در مورد تل�ن های همراه شود که به وسيله ای روزمره تبديل شده است.
مايکل کلارک از "هيات ملی ح�اظت راديولوژيکی"، يک گروه دولتی که بر ايمنی تششعات نظارت می کند، گ�ت: "نمی توان آيين نامه ها را براساس تنها يک تجربه تغيير داد."
به گ�ته وی اين تجربه هر چقدر که مهم باشد، بايد "توسط گروه ديگری تکرار شود."


برگر�ته از سايت BBC

Sunday, February 17

FBI به ن�وذ در Messenger اشخاص متهم شد
سرويس شرمن مارتين آستيمن كه يكي از معماران مطرح و از ناراضيان دولت آمريكا مي باشد و در حال حاضر به
سوء مديريت محكوم و در زندان �درال آمريكا به سر مى برد ، مورد سوء است�اده FBI قرار گر�ت .

آقا يكي از دوستاى ديگم ( ما اينهمه دوست كار درست داشتيم .خودمون بى خبر بوديم .اى دل غا�ل ) كه كار برنامه نويسي و ... داره يه چند تا سايت جالب درست كرده البته هنوز كار داره و Coming Soon زياد توش است�اده شده .چند تا از كاراشو معر�ي ميكنم ببينيد اگه كارى سراغ داشتين كه ميخواستين خيلي با حال بشه بگيد بريم سراغش . اين ، اين يكي و اين و اين
با برنامه Visual Route كار كردين ،URL يا Ip يا آدرس Email رو وارد كنيد تا ببينيد چه مي شود !
من نسخه 30 روزشو Download كردم اگه كسي شماره سريال يا نسخه نهايي شو ميدونه از كجا ميشه م�تي گر�ت بگه
در ضمن مي تونيد كلي برنامه كار درست ذيگه اونجا پيدا كنيد .البته تشخيصش ديگه با خودتون ، كه كدوما خيلي با حال هست و ميشه كلي كارا باهاش كرد .