Wednesday, January 9

به علت نزديك شدن بيش از حد به ايام امتحانات پايان ترم ، به مدت چند روزنوشتن تعطيله .البته اشكال درسرويس blogger براىFTP كردن نيز به دليل قبلي اضا�ه كنين ،چون اعصاب برا آدم نميذاره ، **پس به اميد ديدار**

Tuesday, January 8

از ديدگاه پديدآورندگان، خصوصيت آخر مورد توجه است چونكه حساسترين قسمت .Net را نشان مي‌دهد. در ابتداي پايان يا�تن (Com(1 ، كه باعث پيشر�ت ميكروسا�ت از زمان پيدايش ويندوز 3.1 شده است، قرار داريم تكنولوژي COM همچنين باعث تبديل ويندوز به سيستم عاملي ديگر و هم ردي� Unix، Linux،‌ مكينتاش و غيره شده است.
اخيرا� شركت ميكروسا�ت نسخه مجاني از Net. را براي Free BSD، كه يك سيستم عامل سورس آزاد و شبيه Unix مي‌باشد، ارائه نموده است اما بايد ديد كه آيا Net.خارج از محيط ويندوز اجرا خواهد شد يا نه. شركت ميكروسا�ت قصد دارد اين تكنولوژي را تحت تكنولوژيهاي قديمي اجرا كند. نهايتا اينكه ويندوز شديدا� در حال توسعه بوده و COM هرگز كنار گذاشته نخواهد شد. پيام رسمي آن است كه Net. محيط خدمات وب XML متعلق به ميكروسا�ت است. خدمات وب، برنامه‌هاي كاربردي توزيع شده را قادر مي‌سازد تا توسط ارتباط برنامه‌ريزي شده از طريق اينترنت، از XML بعنوان حمل و نقل كننده است�اده نمايد.

Visual Studio.Net
Visual Studioي جديد شركت ميكروسا�ت با كندي و تداوم به سمت نسخه‌اي كامل شدن پيش مي‌رود. دومين نسخه بتاي اين محصول در كن�رانسTech Ed اخيرا� در اروپا و ايالات متحده ارائه شد.
شركت ميكروسا�ت در حال ايجاد انقلاب ديگري است و Viusal Studio.Net مهمترين محصول آن بعد از ويندوز 3.0 مي‌باشد كه حركت از محيط DOS به ويندوز را سبب شد. كمي سرگرداني در مورد استراتژي .Net از اينكه درباره چه چيزي مي‌باشد وجود دارد و اين بدليل توضيح غيركا�ي از طر� ميكروسا�ت است. اول اينكه اين محصول برنامه‌اي كاربردي اينترنتي بصورت Subscription-based بوده و دوم اينكه آخرين نسخه از ويرايش سرويس دهنده پيشر�ته از ويندوز و محصولات مشابه همانند سرويس دهنده SQL و Exchange است و در نهايت اينكه يك زبان جديد و شبه جاوا با يك لايه زمان اجراي Cross-platform مي‌باشد.

ادامه دارد ...

Sunday, January 6

مكانيزمهاي د�اعي
امروزه كامپيوترها بيشتر در معرض ويروسها نسبت به قبل هستند، و اگر به شبكه از طريق ويندوز وصل ميشويد، شما هم يكي از ا�رادي هستيد كه در معرض خطر هستيد. دنياي وحشي ويروسها در 26 مارس 1996 كلا عوض شد. آن روز، روزي بود كه ويروس Melissa منتشر شد. قبل از آن، ويروسها از طريق رسانه هاي قابل حمل انتقال ميا�تند اما Melissa با است�اده از اينترنت منتقل شد نه از طريق �لاپي ديسكها.
Melissa، پايه گذار تكنيكهاي جديد ويروسها و توزيع آنها با E-mail شد. مو�قيت آن مديون الگوي مشابه آن با ويروسهاي انساني است، يعني ويروسها از طريق Mail ا�رادي كه شما آنها را ميشناسيد، به سيستمتان منتقل ميشوند و به تمام ا�رادي كه در Address book شما هستند ويروس E-mail ميشود، لذا به خاطر آشنايي كه با آن ا�راد داريد اغلب Attachment آنها را باز ميكنيد و بعد كار تمام ميشود. ضدويروسهاي �علي بصورت 24 ساعته سرويس ميدهند و همواره در حال شناسايي ويروسهاي جديد هستند.
هرچند كه تلاش زيادي در مقابله با ويروس نويسي شده است ولي تقريبا 5000 ويروس كامپيوتري وجود دارد و تقريبا در هر ماه 500 عدد به اين تعداد اضا�ه ميشود. هرچند كه اين تعداد خيلي زياد به نظر ميرسد ولي �قط 100 تا از آنها به معناي واقعي ْوحشيْ هستند و متاس�انه ا�راد زيادي هم امروزه آلوده به اين ويروسها ميشوند.
در اواخر سال 1986، تنها يك ويروس كامپيوتري شناخته شده وجود داشت كهBrain نام داشت. تقريبا سه سال طول كشيد كه تعداد ويروسهاي شناخته شده به ه�ت عدد رسيد، در سال 1990 اين تعداد به 80 عدد رسيد. بين دسامبر 1998 تا اكتبر 1999، تعداد ويروسها به 20500 تا 42000 رسيد.
اما Melissa نقطه عط�ي در تاريخچه ويروسها بود. با ا�زايش آلودگي به ويروسها و غلبه محيط Wintel، كم كم شاهد بدتر شدن وضع هم ميشويم. سيستم عاملها امروزه خيلي قابل برنامه ريزي تر شده اند و لذا كنترل آنها خيلي راحتتر گرديده است. به جاي نوشتن برنامه هايي با C++ حالا ميتوان به راحتي يك ماكروي Word يا اسكريپت ويندوز نوشت كه سيستم شما را كنترل كند. پس ويروسهاي كامپيوتري چيز جديدي نيستند و برخلا� تلاش زيادي كه روي ضد ويروسها شده است، هيچ كامپيوتري ايمن نيست